Digital Agency Promo

Regulamin

§1  Definicje

 1. Obiekt odNova – nieruchomość składająca się z kompleksu trzech budynków, położona w miejscowości Bobolin 76-156, poczta Dąbki, ul. Nowa 18, którego właścicielem jest Katarzyna Pelczarska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Milanówku 05-822 ul. Grudowska 66, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 529 170 95 49, REGON 385437247.
 • Właściciel – osoba, której przysługuje prawo własności nieruchomości stanowiącej przedmiot Najmu. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że prawa i obowiązki Właściciela mogą posiadać także inne osoby, które zostały przez niego upoważnione do reprezentowania go w kwestiach określonych niniejszym Regulaminem np. podczas jego nieobecności.
 • Rezerwujący – osoba zainteresowana ofertą najmu krótkoterminowego, dokonująca rezerwacji na stronie www.odNova.eu lub za pośrednictwem innych portali internetowych
 • Najemca – każda osoba, która opłaciła pobyt w Obiekcie odNova dla siebie i osób towarzyszących.
 • Karta meldunkowa – dokument, który wypełnia Najemca podczas zameldowania (zawierający dane osobowe Najemcy oraz wszystkich osób towarzyszących mu podczas pobytu).
 • Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenia Właściciela w przypadku powstania szkód w wynajętym Domu i na terenie całego Obiektu, za które winę ponosi Najemca lub osoby mu towarzyszące a także roszczenia z tytułu nieuregulowania dodatkowych kosztów pobytu Najemcy.
 • Dom – każdy z trzech budynków wchodzących w skład Obiektu odNova, znajdujący się na terenie nieruchomości pod adresem ul. Nowa 18, 76-156 Bobolin (poczta Dąbki), w którym możliwe jest zakwaterowanie maksymalnie 8 osób (nie dotyczy dzieci poniżej 3 lat).
 • Rezerwacja wstępna – przesłane przez Rezerwującego zapytanie o pobyt we wskazanym przez niego termie poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz związany z tym obowiązek zapłaty po stronie Rezerwującego po potwierdzeniu przez Właściciela możliwości przyjazdu w wybranym terminie.
 • Rezerwacja potwierdzona – opłacony przedpłatą lub całością kwoty rezerwacji pobyt w wybranym terminie.
 1. Zameldowanie – dokonanie przez Właściciela lub osobę przez niego upoważnioną rejestracji Najemcy i osób mu towarzyszących w dniu jego przyjazdu, polegające w szczególności na weryfikacji tożsamości Najemcy, wypełnieniu przez niego Karty meldunkowej i przekazaniu kluczy do wynajmowanego Domu.
 1. Wymeldowanie – proces, na który składa się m.in opuszczenie przez Najemcę i osób mu towarzyszących przedmiotu Najmu, opróżnienie go z rzeczy osobistych, zdanie kluczy i rozliczenie kaucji po sprawdzeniu przez Właściciela lub osoby do tego upoważnionej czy Dom oraz urządzenia znajdujące się w Obiekcie pozostały w stanie niepogorszonym, a wyposażenie jest zgodne ze stanem w chwili zameldowania.

§ 2  Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, przebywania na terenie Obiektu odNova oraz odpowiedzialności każdej ze stron z tytułu zawarcia umowy najmu krótkoterminowego. Jest on integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując w/w czynności Najemca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Regulamin wraz z Polityką prywatności jest dostępny na stronie internetowej www.odnova.eu. Wyciąg z Regulaminu wraz z Obowiązkiem informacyjnym znajduje się w każdym Domu. Przedmiotowe regulacje obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu odNova. 

3. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych odNova. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i na potrzeby związane z zawartą umową. 

4. Wynajmujący oraz wszystkie osoby korzystające z obiektu są świadome i wyrażają zgodę na stosowanie monitoringu wizyjnego części zewnętrznych obiektu takich jak parking i ogród, który ma na celu zwiększenie ochrony nieruchomości i mienia przed włamaniem, kradzieżą lub aktami wandalizmu.

Szczegółowe informacje na temat stosowanego monitoringu wizyjnego znajdują się w Polityce prywatności.

5. W ramach realizacji obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO Właściciel zawarł klauzule informacyjne w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.odnova.eu jak również udostępnia jej treść w formie papierowej w każdym Domu wraz z Regulaminem.

6. Obiekt odNova jak również prawa z nim związane takie jak logo, nazwa, wizerunek – nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i reklamowych bez zgody Właściciela.

§ 3  Warunki rezerwacji

1. Rezerwacja wybranego terminu, zostanie potwierdzona po zaksięgowaniu przedpłaty w formie zadatku w wysokości 40% kwoty pobytu. Potwierdzeniem założonej rezerwacji jest wiadomość e-mail wysłana przez Właściciela na adres wskazany przez Najemcę.

2. Pozostałe 60% kwoty pobytu należy opłacić przelewem bankowym min. 7 dni przed planowanym przyjazdem lub uregulować gotówką lub kartą – na miejscu podczas zameldowania.

3. W przypadku nie opłacenia pozostałej kwoty Właściciel ma prawo do anulowania rezerwacji a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Przelewy należy wykonać na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. 74 1050 1038 1000 0097 2559 0625 należący do Katarzyna Pelczarska, wpisując w tytule przelewu: „imię i nazwisko oraz wybrany termin pobytu”.

5. W przypadku chęci anulowania pobytu na co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem należy skontaktować się z Właścicielem w celu przełożenia pobytu na inny dostępny termin. Jeżeli inny termin nie zostanie obustronnie zaakceptowany – rezerwacja zostaje anulowana a wpłacony zadatek przepada.

Anulowanie rezerwacji na mniej niż 7 dni przed przyjazdem nie jest możliwe.

6. W przypadku nie pojawienia się w Obiekcie w zaplanowanym dniu przyjazdu Właściciel ma prawo anulować rezerwację a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

7. Powyższe zapisy nie dotyczą grup, dla których warunki rezerwacji ustalane są indywidualnie oraz rezerwacji dokonywanych na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu. W takim przypadku należy opłacić cały pobyt z góry podczas zakładania rezerwacji lub uzgodnić z Właścicielem warunki opłacenia pobytu podczas zameldowania.

§ 4  Zameldowanie i pobyt

1. Podczas zameldowania Wynajmujący ma obowiązek wypełnić kartę meldunkową wskazując dane swoje oraz wszystkich osób przebywających w obiekcie podczas wykupionego pobytu zgodnie z tym, co zostało wskazane podczas rezerwacji. Jednocześnie potwierdza on, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i akceptuje zawarte w nich postanowienia.

2. Podstawą do zameldowania jest okazanie przez Wynajmującego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Właściciel może odmówić wydania kluczy do Obiektu. 

3. W chwili zameldowania należy uiścić dodatkowo opłatę uzdrowiskową w gotówce, w wysokości 3,50 zł za osobę, za każdy rozpoczęty dzień pobytu (dotyczy również dzieci).

4. W chwili zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w gotówce, w wysokości 2.000 zł jako zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych podczas pobytu. Kaucja jest zwracana po zdaniu kluczy i stwierdzeniu przez Właściciela niepogorszonego stanu Domu i jego wyposażenia.

5. Usterki w Domu należy zgłosić niezwłocznie po odebraniu kluczy w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 

6. W przypadku powstania szkody/usterki Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód i braków wyposażenia zostanie sporządzony protokół a  kaucja zostanie rozliczona w terminie 7 dni od wymeldowania (nastąpi potrącenie a ewentualna pozostała kwota zostanie zwrócona Wynajmującemu na wskazane przez niego na piśmie konto bankowe).

8. Najemca oraz osoby przebywające razem z nim w Obiekcie ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.

9. Właściciel zastrzega sobie prawo do pociągnięcia Najemcy do odpowiedzialności cywilno-prawnej w sytuacji gdy szkody przekroczą wartość wpłaconej kaucji. Najemca zostanie powiadomiony mailowo i/lub pisemnie w możliwie najkrótszym terminie o sporządzonej wycenie szkód i zostanie wezwany do uregulowania wskazanej należności.

10. Wszelkie spory, które powstaną w wyniku realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

11. Domy wynajmowane są na minimum trzy doby lub na inne minimalne okresy pobytu określone w cenniku.

12. Doba rozpoczyna się o godzinie 16.00 i kończy o godzinie 10.00.

13. Życzenie przedłużenia pobytu / późniejszego wymeldowania należy zgłosić telefonicznie lub osobiście z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Prośba ta zostanie spełniona w miarę możliwości, jeżeli w danym dniu nie będą przyjmowani kolejni goście.

14. Najpóźniej do godziny 10:00 w dniu zakończenia pobytu, Najemca ma obowiązek opuścić Dom, pozostawiając go w stanie niepogorszonym, posprzątanym i zwrócić wszystkie klucze Właścicielowi lub osobie upoważnionej.

15. Sprzątanie po stronie Najemcy obejmuje opróżnienie lodówki/zamrażarki, włożenie brudnych naczyń do zmywarki, wyniesienie śmieci do dedykowanych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji odpadów, sprzątanie po zwierzętach. W przypadku nie wywiązania się z w/w obowiązku Właściciel może obciążyć Najemcę opłatą za sprzątanie w wysokości 500 zł i potrącić ją z kaucji.

16. W przypadku nie opuszczenia Obiektu o wskazanej godzinie w dniu wymeldowania lub pozostawienia rzeczy w Obiekcie, Właściciel zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kwotą 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

17. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych niezależnych od niego. Wszelkie wpłacone kwoty na poczet rezerwacji zostaną wówczas zwrócone.

18. Właściciel zastrzega sobie prawo do inspekcji stanu obiektu podczas pobytu Wynajmującego w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania zasad regulaminu przez niego lub osób znajdujących się w obiekcie.

19. Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia na teren obiektu podczas pobytu Wynajmującego (po wcześniejszym uprzedzeniu), w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów i urządzeń, jak również dokonania czynności konserwacyjnych.

20. Właściciel zastrzega, że jacuzzi w wyniku konieczności wymiany wody po poprzednich gościach może nie osiągnąć oczekiwanej temperatury w dniu zameldowania.

21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez Najemcę i pozostawione na terenie Obiektu.

22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie Obiektu odNova jest bezpłatny i niestrzeżony. 

23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie wody lub prądu.

§ 5  Zasady korzystania z obiektu

1. W obiekcie może przebywać maksymalnie 8 osób (nie dotyczy dzieci poniżej 3 lat). Po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem możliwe jest zakwaterowanie większej ilości osób, jeżeli pozwalają na to warunki noclegowe.

2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób przebywających w obiekcie, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji i zameldowania Właściciel może zerwać umowę w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu wniesionych opłat. Najemca i osoby mu towarzyszące mają obowiązek opuścić Obiekt w trybie natychmiastowym.

3. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 

4. Każdorazowo opuszczając domek, ze względów bezpieczeństwa, należy zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna, drzwi oraz furtkę na klucz.

5. Właściciel wydaje dwa komplety kluczy do domku. W przypadku zgubienia klucza zostanie naliczona opłata w wysokości 500 zł..

6. Najmującym nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu. 

7. Śmieci oraz inne odpady należy segregować i składować w odpowiednich pojemnikach znajdującym się na zewnątrz domku.

8. Najemca oraz osoby przebywające na terenie Obiektu mają obowiązek przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.

9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00.

10. Podczas pobytu Najemcy woda w jacuzzi nie jest wymieniana. System filtrów zapewnia prawidłowy stan czystości wody pod warunkiem prawidłowego korzystania z tego urządzenia. Obowiązkiem każdego użytkownika, jest opłukanie całego ciała pod prysznicem przed każdorazowym wejściem do jacuzzi.

11. Najemca oraz pozostałe osoby towarzyszące mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami i wytycznymi korzystania z jacuzzi i sauny, które znajdują się w każdym Domu.

12. W jacuzzi nie można używać szklanych naczyń (dozwolone są plastikowe kieliszki). Za rozbite szkło i czyszczenie jacuzzi Właściciel może obciążyć Najemcę karą w wysokości 1.000 zł. W wyniku zanieczyszczenia zbiornika podczas pobytu – Najemcy nie przysługuje prawo do wymiany wody.

13. Obiekt nie oferuje wyżywienia podczas pobytu

14. Zabrania się używania grilla i smażenia ryb wewnątrz pomieszczeń (kara 500 zł).

15. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk, oraz używania otwartego ognia.

16. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem, piecyków elektrycznych innych urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń komputerowych).

17. Palenie papierosów i wyrobów tytoniowych jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Najemcę zgody na obciążenie go karą w wysokości 500 złotych. 

18. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać obiektu osobom trzecim.

19. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Właścicielem na etapie zakładania rezerwacji. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. Zwierzęta nie mogą pozostawać na terenie obiektu bez nadzoru, podczas nieobecności Najemcy.

20. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada ich właściciel. Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania ich w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych poza teren Obiektu.

21. Wstęp do pomieszczenia technicznego na poddaszu jest zabroniony.

22. W przypadku naruszenia jakichkolwiek warunków regulaminu Właściciel ma prawo skrócić pobyt i zażądać natychmiastowego opuszczenia obiektu przez Wynajmującego i pozostałych osób – bez konieczności zwrotu wniesionych opłat.

§ 6  Postanowienia końcowe

1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Obiekt odNova należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia. 

2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie, a o sposobie rozwiązania sprawy składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie/mailowo. 

4. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje właściciel lub zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Wszelkie spory, które powstaną w wyniku realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Życzymy udanego wypoczynku!

Top