Digital Agency Promo

Polityka prywatności

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób i zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych udostępnianych w trakcie procesu zawierania umowy na najem krótkookresowy jak również podczas korzystania ze strony www.odnova.eu
 2. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Pelczarska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Grudowska 66, 05-822 Milanówek, NIP: 529-170-95-49
 3. Serwis Internetowy pod adresem www.odnova.eu, jest zarządzany i prowadzony przez Katarzynę Pelczarską zwaną dalej Administratorem.
 4. Użytkownik Serwisu to każda osoba, która odwiedza serwis internetowy i korzysta z jego funkcjonalności takich jak wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy lub przesyła bezpośredniego e-mail z zapytaniem.
 5. Wszelkie dane Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, która obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2023 roku.

II. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Użytkownika.
 2. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane jak również brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić wysłanie formularza, założenia rezerwacji i zawarcia umowy.
 3. Przetwarzane są m.in. następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL lub nr paszportu / dowodu osobistego, adres zamieszkania, oraz inne informacje wskazane w wiadomości  e-mail lub przesłanej przez formularz kontaktowy jak również przekazane podczas zameldowania.
 4. Wszelkie dane są przechowywane tak długo jak jest to konieczne w celu świadczenia usług, dla zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń i dokumentów podatkowych, na potrzeby ewentualnych roszczeń oraz w innych celach niezbędnych do prowadzenia działalności.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi wynajmu poprzez strony internetowe takie jak Booking.com, Airbnb.pl, jak również firmom świadczącym usługi księgowe i podatkowe.
 6. Przy każdym wejściu na stronę www.odnova.eu, nawet jeśli nie zostanie dokonana rezerwacja, mogą być gromadzone informacje, takie jak adres IP, a w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego, także informacje dotyczące ustawień tego urządzenia, w tym dane na temat lokalizacji, udostępniane przez to urządzenie. Podczas dokonywania rezerwacji system rejestruje, z jakiego urządzenia oraz z jakich stron zostaje ona dokonana.
 7. Wskazany przez Użytkownika adres e-mail, może być wykorzystany, aby przesłać wiadomość z zaproszeniem do wypełnienia ankiety i wystawienia opinii po zakończeniu pobytu.
 8. Na terenie obiektu odNova występuje monitoring wizyjny, w postaci kamer zewnętrznych, który przekazuje oraz rejestruje obraz w zamkniętym systemie odbiorczym, mający na celu nadzór nad obiektem. Administrator zapewnia o zgodności przetwarzania z prawem, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD).
 9. Celem przetwarzania jest zwiększenie ochrony nieruchomości i mienia przed włamaniem, kradzieżą lub aktami wandalizmu. Monitoring nie jest prowadzony w pomieszczeniach zamkniętych.
 10. Osoby objęte nagraniami mają prawo do dostępu do nagrań z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych jest ograniczony a po jego upływie wgląd do nagrania może być niemożliwy.
 11. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@odnova.eu wpisując w temacie „Prośba dotycząca danych osobowych”.

III. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies a Użytkownik serwisu ma możliwość skorzystania z ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji może mieć to wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu www.odnova.eu.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników. Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika Serwisu oraz jego Urządzenia.
 3. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest Administrator serwisu internetowego. Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących partnerów i reklamodawców w celach statystycznych oraz reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google Adwords oraz Pixel Facebook.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administrator Danych OsobowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Pelczarska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Grudowska 66, 05-822 Milanówek, NIP: 529-170-95-49
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony DanychKatarzyna Pelczarska kontakt@odnova.eu
Cele przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, założenia rezerwacji oraz zawarcia umowy na najem krótkookresowy oraz na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informacja o odbiorcach danych osobowychDane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.
Okres przechowywania danych osobowychDane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony występowaniem celu przetwarzania.
Uprawnienia z art. 15-19 i 21 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania. Mogą je też Państwo usunąć,  jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem. Państwa dane osobowe mogą też zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, którego skutkiem będzie zaniechanie przetwarzania danych osobowych, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Prawo do wniesienia skargi  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowychPodanie danych osobowych (kontaktowych) jest dobrowolne w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi oraz wykonania umowy.
Top